6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci,zabawy w kącikach tematycznych,   indywidualna i zespołowa praca z dziećmi  o charakterze obserwacyjnym stymulacyjno –  kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne, prace porządkowe.

8:30 – 8:40

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno – samoobsługowe. Zabawy ruchowe.

8:40 – 9:15

I śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu, mycie zębów (zgodnie z możliwościami dzieci).

9:15 – 11.00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową , zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego  i zabawy edukacyjne. Czas trwania zajęć dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą.

  Czynności samoobsługowe w szatni – samodzielne ubieranie się i rozbieranie (w miarę możliwości dziecka). Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki,  zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

11:00– 11.15

Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe. Zabawy ruchowe

11:15-11:45

II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11:45–13:15

Odpoczynek /bajkoterapia/ muzykoterapia/ relaksacja/, praca indywidualna, zabawy swobodne, inne czynności nauczyciele wynikające z zainteresowań i potrzeb dzieci w danej grupie wiekowej.

13:15–13:30

Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

13:30–14:00

Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

14:00–15:10

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.  Zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka  (zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, słuchową).

15:10–15:20

Podwieczorek – przygotowanie do posiłku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15.20-16.30

Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, słuchanie utworów literatury dziecięcej,zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność;zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków;zabawy rytmiczno-muzyczne; prace porządkowe; prace plastyczno-techniczne; rozchodzenie się dzieci.