Tytuł projektu: Przedszkole bez barier – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w MP 17 w Zielonej Górze  współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPLB.08.01.03-08-0001/20 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:

Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.1.3. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Tytuł projektu: Przedszkole bez barier – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w MP 17 w Zielonej Górze

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2021-08-31

Typ projektu:

„Typ III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”,

„Typ II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”,

„Typ V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”

GRUPY DOCELOWA:

1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty (172 dzieci w wieku 3-6 lat), z terenu miasta Zielona Góra ; MP 17 obejmuje wychowaniem i edukacją 172 dzieci, 30 z nich posiada orzeczenia   o niepełnosprawności (rodzaje orzeczeń: zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, dzieci słabosłyszące, dzieci z niedosłuchem, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją, Zespół Prader-Willi), ponadto  w przedszkolu są dzieci, u których stwierdzono deficyty rozwojowe (na podst. diagnozy przedszkolnych specjalistów i spec. z poradni PP: nieharmonijny rozwój poznawczy, opóźnienie mowy. – MP 17 w ZG (1 OWP);

2. Nauczyciele objęci wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach z zakresu pedagogiki specjalnej- (2 osoby).

Wszystkie wskazane grupy docelowe są zgodne z SZOOP RPO L2020. Na każdym etapie realizacji projektu będą prowadzone działania zapobiegające powstawaniu barier o charakterze równościowym. Wszystkie grupy docelowe są z województwa lubuskiego.

POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Dzieci:

 • terapia poprzez zabawę, przełamywanie barier trudności komunikacyjnych,
 • włączenie do systemu edukacji przedszkolnej funkcjonującego na terenie miasta Zielona Góra,
 • integracja z rówieśnikami,
 • praca ze specjalistami (kompetencje społeczno-emocjonalne; stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego, zajęcia terapeutyczne),
 • nabywanie umiejętności i kompetencji przypisanych edukacji przedszkolnej,
 • przygotowanie do nauki i obowiązków szkolnych,
 • bezpieczny, nowoczesny plac zabaw dla dzieci (zabawa na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa),
 • bogata oferta edukacyjna przedszkola/atrakcyjne zajęcia,
 • wprowadzanie nowych metod pracy i nauki dla wszystkich dzieci,
 • wykwalifikowana kadra,
 • poczucie bezpieczeństwa w trakcie terapii (znajome otoczenie i nauczyciele)
 • przełamywanie barier i trudności komunikacyjnych,
 • przystosowanie do współżycia w grupie, przygotowanie do stosowania norm społecznych,
 • niwelowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych,
 • dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • potrzeba akceptacji (możliwość uczestnictwa dzieci z orzeczeniami w grupie przedszkolnej),
 • przełamywanie barier trudności komunikacyjnych,
 • terapia poprzez zabawę,

Nauczyciele:

 • potrzeba własnego rozwoju, rozwijanie kompetencji zawodowych,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu umożliwiającego kompleksową diagnozę dzieci z deficytami rozwojowymi, prowadzenie nowatorskiej terapii dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie odpowiedniej wiedzy, metod, form pracy z dziećmi z SPE, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych dostosowanych do niepełnosprawności dzieci,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • odpowiednio dostosowane miejsce przeznaczone na prowadzenie zajęć indywidualnych, umożliwiacie dzieciom koncentracje, skupienie uwagi na zadaniach.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dzieci w przedszkolu     i stworzenie wysokiej jakości oferty specjalistycznej i edukacyjnej dla dzieci poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, a także rozszerzenie oferty OWP    o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i podniesienie kompetencji nauczycieli w placówce, do końca sierpnia 2021 r.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu umożliwi podniesienie kompetencji dzieci  w przedszkolu   i stworzenie wysokiej jakości oferty specjalistycznej i edukacyjnej dla dzieci poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, a także rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i podniesienie kompetencji nauczycieli w placówce, do końca sierpnia 2021.

FINANSOWANIE:

Całkowita wartość projektu:  305 237,25 PLN

Kwota dofinansowania: 259 451,66 PLN

ZAJĘCIA FINANSOWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

L.p. Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
1 KATARZYNA GOŃCZOWSKA TERAPIA WAD POSTAWY
ZAJĘCIA  Z FIZJOTERAPII
2 ADRIANA OSIEWICZ MUZYKOTERAPIA
3 GABRIELA JESIOŁOWSKA PEDAGOGIKA WERONIKI SHERBORNE  
4 IZABELA KRYCKA    PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI  
5 MAŁGORZATA DZIEMIDOWICZ PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI  
6 JOANNA JĘDRYSEK-KUCZAK TERAPIA METODĄ A. TOMATISA  
7 MARTA WALASZCZYK TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  
8 ANNA SZULC TERAPIA MOWY  
9 TATIANA SAWICKA TERAPIA ZABURZEŃ MOWY O PODŁOŻU NEUROLOGICZNYM  
10 DOMINIKA KOZOŁUBSKA ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE EKSPANSJĘ EMOCJONALNĄ DZIECKA