Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele grup i           specjaliści:

 

  1. Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
  2. Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.
  3. Rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola.
  4. Podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.
  5. Współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym   i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejpobierz

mgr Regina Barancewicz, psycholog – prowadzi indywidualną terapię psychologiczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz konsultacje i porady dla rodziców dzieci wymagających rozwiązania trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porady i konsultacje dla rodziców skupione są przede wszystkim na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia dziecku i rodzinie. 

mgr Tatiana Sawicka, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny – prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych polegającą na ćwiczeniach i usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeniach oddechowych, emisyjnych, komunikacyjnych, masażach logopedycznych oraz innych działaniach wspierających rozwój mowy dziecka i wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Opieka neurologopedy  dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje ocenę budowy aparatu artykulacyjnego (warg, języka, podniebienia twardego i miękkiego), ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie narządu żucia (oddychanie, połykanie) i ocenę rozwoju mowy.

mgr Anna Szulc, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego  –  prowadzi indywidualną  i grupową terapię logopedyczną dzieci 3,4,5,6-letnich oraz wspomaganie rozwoju mowy dzieci z niedosłuchem. Terapia logopedyczna  jest usprawnieniem funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się  i polega na usprawnianiu motoryki narządów mowy, poprawianiu jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej oraz rozbudowania zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych. 

mgr Ewa Parzysz, surdopedagog, nauczyciel języka migowego – prowadzi zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu, nadawania znaczenia dźwiękom, lokalizacji źródła dźwięku, rozwijania słuchu fonemowego i fonematycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej oraz zajęcia rozwijające mowę bierną, czynną i  doskonalące umiejętności gramatyczno-leksykalne.

mgr Izabela Krycka, pedagog specjalny, terapeuta  Sali Doświadczania Świata z elementami integracji sensorycznej – prowadzi terapię w Sali Doświadczania Świata  z elementami integracji sensorycznej, polegającej na stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania bodźców, które pozytywnie wpływają  na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Sala Doświadczania Świata jest przeznaczona do terapii różnych zaburzeń u dzieci, takich jak autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce oraz choroby psychiczne. W zależności od wyposażenia sali można pobudzać każdy ze zmysłów tj. wzrok, węch, słuch, dotyk a także stosować stymulację przedsionkową, która odpowiada między innymi za kontrolę własnego ciała oraz aktywność. Do zajęć w sali wykorzystywane są  elementy do terapii światłem, różne świecące masy plastyczne, klepsydry oraz inne elementy świetlne, tj. światłowody, kurtyny światłowodowe, kabina lustrzana, świetlny tunel nieskończoności, dyski plazmowe, kolorowa drabina z głośnikami, lustra, stolik podświetlany, magiczna kula zmieniająca kolory, świetlne kolumny bąbelkowe, łóżko wodne, lampy UV itd.

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak, pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa – prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, które wspomagają funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego zarówno w środowisku rówieśniczym, jakim jest jego grupa, jak również prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) oraz mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej – adekwatnie do jego potrzeb. Terapia metodą Tomatisa to stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-lingwistyczna), która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach.

 mgr Oliwia Sawicka, logopeda, pedagog – terapeuta – prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne-społeczne, polegające na rozwijaniu osobowości dziecka, budowaniu wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętności uważnego słuchania, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja, pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów, stymulowanie twórczego myślenia a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.

 mgr Anna Wagner-Skiba, fizjoterapeuta – prowadzi zajęcia indywidualne polegające na wspieraniu i stymulowaniu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego, ćwiczeniach dużej i małej motoryki, równoważne, koordynacyjne, korekcyjne czy doświadczanie świata różnymi zmysłami. Poziom intensywności zadań jest zawsze indywidualnie dostosowany do możliwości dziecka.