Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele grup i           specjaliści:

 

  1. Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
  2. Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.
  3. Rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola.
  4. Podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.
  5. Współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym   i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejpobierz

mgr Regina Barancewicz, psycholog – prowadzi indywidualną terapię psychologiczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz konsultacje i porady dla rodziców dzieci wymagających rozwiązania trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porady i konsultacje dla rodziców skupione są przede wszystkim na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia dziecku i rodzinie. 

mgr Sandra Kapela, psycholog – prowadzi indywidualną terapię psychologiczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz konsultacje i porady dla rodziców dzieci wymagających rozwiązania trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Godzina dostępności:  środa:  godz. 15.00-16.00.

mgr Tatiana Sawicka, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny – prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych polegającą na ćwiczeniach i usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeniach oddechowych, emisyjnych, komunikacyjnych, masażach logopedycznych oraz innych działaniach wspierających rozwój mowy dziecka, wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Opieka neurologopedy  dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje ocenę budowy aparatu artykulacyjnego (warg, języka, podniebienia twardego i miękkiego), ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie narządu żucia (oddychanie,  gryzienie, połykanie) i ocenę rozwoju mowy. Godzina dostępności:  środa:  godz. 15.00-16.00.

mgr Oliwia Sawicka, logopeda, pedagog – terapeuta –prowadzi  terapię logopedyczną dzieci 3,4,5,6-letnich. Terapia logopedyczna  jest usprawnieniem funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się  i polega na usprawnianiu motoryki narządów mowy, poprawianiu jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej oraz rozbudowania zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Jako pedagog-terapeuta prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne-społeczne, polegające na rozwijaniu osobowości dziecka, budowaniu wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętności uważnego słuchania, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja, pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów, stymulowanie twórczego myślenia a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Godzina dostępności: czwartek: godz.14.00-15.00.

mgr Klaudia Szwal – pedagog-terapeuta – prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne-społeczne, polegające na rozwijaniu osobowości dziecka, budowaniu wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętności uważnego słuchania, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja, pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów, stymulowanie twórczego myślenia a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. 

mgr Anna Szulc, logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego  –  prowadzi indywidualną  terapię logopedyczną dzieci  z niedosłuchem. Terapia logopedyczna  jest usprawnieniem funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się  i polega na usprawnianiu motoryki narządów mowy, poprawianiu jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej oraz rozbudowania zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych. 

mgr Ewa Parzysz, surdopedagog, nauczyciel języka migowego – prowadzi zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu, nadawania znaczenia dźwiękom, lokalizacji źródła dźwięku, rozwijania słuchu fonemowego i fonematycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej oraz zajęcia rozwijające mowę bierną, czynną i  doskonalące umiejętności gramatyczno-leksykalne.

mgr Izabela Krycka, pedagog specjalny, terapeuta  Sali Doświadczania Świata z elementami integracji sensorycznej – prowadzi terapię w Sali Doświadczania Świata  z elementami integracji sensorycznej, polegającej na stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania bodźców, które pozytywnie wpływają  na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka. Sala Doświadczania Świata jest przeznaczona do terapii różnych zaburzeń u dzieci, takich jak autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce oraz choroby psychiczne. W zależności od wyposażenia sali można pobudzać każdy ze zmysłów tj. wzrok, węch, słuch, dotyk a także stosować stymulację przedsionkową, która odpowiada między innymi za kontrolę własnego ciała oraz aktywność. Do zajęć w sali wykorzystywane są  elementy do terapii światłem, różne świecące masy plastyczne, klepsydry oraz inne elementy świetlne, tj. światłowody, kurtyny światłowodowe, kabina lustrzana, świetlny tunel nieskończoności, dyski plazmowe, kolorowa drabina z głośnikami, lustra, stolik podświetlany, magiczna kula zmieniająca kolory, świetlne kolumny bąbelkowe, łóżko wodne, lampy UV itd. Godzina dostępności: wtorek: godz.7.00-8.00.

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak, pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa – prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, które wspomagają funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego zarówno w środowisku rówieśniczym, jakim jest jego grupa, jak również prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) oraz mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej – adekwatnie do jego potrzeb. Terapia metodą Tomatisa to stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-lingwistyczna), która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach.

mgr Anna Wagner-Skiba, fizjoterapeuta – prowadzi zajęcia indywidualne polegające na wspieraniu i stymulowaniu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego, ćwiczeniach dużej i małej motoryki, równoważne, koordynacyjne, korekcyjne czy doświadczanie świata różnymi zmysłami. Poziom intensywności zadań jest zawsze indywidualnie dostosowany do możliwości dziecka. 

14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.