Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Umowa Nr  RPLB.08.01.01-08-0040/21-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji

Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Tytuł projektu: Potrafię wszystko

Okres realizacji projektu: od 2021-09-01 do 2022-08-31

TYP PROJEKTU

„Typ IV Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”

GRUPY  DOCELOWE

– 170 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty (170 dzieci w wieku 3-6 lat), z terenu miasta ZG; MP 17 obejmuje wychowaniem i edukacją 170 dzieci, 30 z nich posiada orzeczenia o niepełnosprawności (rodzaje orzeczeń: zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, dzieci słabosłyszące, dzieci z niedosłuchem, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją, Zespół Prader- Willi), ponadto w przedszkolu są dzieci, u których stwierdzono deficyty
rozwojowe (na podst. diagnozy przedszkolnych specjalistów i spec. z poradni PP: nieharmonijny rozwój poznawczy, opóźnienie mowy.

– 8 nauczycieli   objętych wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach z zakresu programowania i kodowania.
Wszystkie wskazane grupy docelowe są zgodne z SZOOP RPO L2020. Na każdym etapie realizacji projektu będą prowadzone działania zapobiegające powstawaniu barier o charakterze równościowym. Wszystkie grupy docelowe są z woj. lubuskiego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolu i stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci związanych z realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej, umożliwiającej każdemu dziecku udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego ze statusu materialnego rodziny. Rozszerzenie oferty dla dzieci w OWP o dodatkowe zajęcia edukacyjne dzieci w zakresie podniesienia umiejętności oraz kompetencji kluczowych, a także kompetencji nauczycieli w placówce, do końca sierpnia 2022 r.

POTRZEBY I OCZEKIWANIA

           1. Dzieci:

 •  rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 •  rozwijanie umiejętności uczenia się i rozumienia,
 • nabywanie kompetencji naukowo-technicznych
 • możliwość nauki języków obcych,
 • przełamywanie barier i trudności komunikacyjnych,
 • rozwijanie kreatywności,
 • przygotowanie do pracy zespołowej i aktywności społecznej,
 • nabywanie umiejętności i kompetencji przypisanych edukacji przedszkolnej,
 • integracja z rówieśnikami,
 • przygotowanie do nauki i obowiązków szkolnych,
 • dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • bezpieczny, nowoczesny plac zabaw dla dzieci (zabawa na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa),
 • wprowadzanie nowych metod pracy i nauki dla wszystkich dzieci,
 • wykwalifikowana kadra,
 • poczucie bezpieczeństwa w trakcie zajęć (znajome otoczenie i n-le),
 • niwelowanie i kompensowanie deficytów rozwojowy
 • potrzeba akceptacji (możliwość uczestnictwa dzieci z orzeczeniami w grupie przedszkolnej),
 • nauka poprzez zabawę.
  2. Nauczyciele:
 • potrzeba własnego rozwoju, rozwijanie kompetencji zawodowych,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie nowatorskich zajęć rozwijających innowacyjności wspierających krytyczne myślenie u dzieci,
 •  podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • odpowiednio dostosowane miejsce przeznaczone na prowadzenie zajęć umożliwiających dzieciom kształtowanie umiejętności uczenia się, wzbudzanie zainteresowania, kreatywność podczas rozwiązywania zadań.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu umożliwi podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolu i stworzenie wysokiej jakości dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych, nieodpłatnych, umożliwiających każdemu dziecku udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe istotne dla jego dalszego prawidłowego rozwoju, a także rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia i podniesienie kompetencji nauczycieli w placówce, do końca sierpnia 2022.

FINANSOWANIE

Całkowita wartość projektu: 316 575,00 PLN

Kwota dofinansowania: 269 088,75 PLN

ZAJĘCIA FINANSOWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

L.p.

Rodzaj zajęć

Osoby prowadzące

1

Kółko informatyczne „Mały przedszkolak koduje i programuje”

 • nauczycielki w grupach

2

Kółko badawcze „Mały badaczwielki  naukowiec”

 • nauczycielki w grupach

3

Kółko kompetencji językowych „Mówimy po angielsku”

 • Natalia Dziemidowicz
 • Natalia Sobalska

4

Kółko taneczne „Roztańczona Chatka Puchatka”

 • Adriana Osiewicz